Back to top

Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. A szerződés tárgya, célja

1.1. Jelen általános szerződési feltételek az E-press Nyomdaipari Korlátolt Felelősségű Társaság (6724. Szeged, Kossuth Lajos sgt. 72/b., adószám: 12934245-2-06) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) és a vele vállalkozási jogviszonyt létesítő ___________________________ (a továbbiakban: Megrendelő) között létrejövő vállalkozási szerződések általános feltételeit tartalmazza. A felek az egyes, eseti vállalkozási szerződésekben az általános szerződési feltételektől eltérően rendelkezhetnek, eltérő rendelkezés hiányában azonban az általános szerződési feltételek külön kikötés nélkül mind a Megrendelőre, mind a Vállalkozóra kötelezőek. A felek között létrejövő vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen az általános szerződési feltételeket, az ott nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.

1.2. Az általános szerződési feltételeket és azok esetleges módosítását a Vállalkozó honlapján (www.epressnyomda.hu) közzéteszi. Az általános szerződési feltételek módosítása a hatályban lévő vállalkozási szerződésekre is vonatkozik, kivéve, ha a Vállalkozó és a Megrendelő az adott vállalkozási szerződést erre utalva kifejezetten módosítják. Amennyiben a Megrendelő a módosítás honlapon való közzétételétől számított 15 napon belül nem emel kifogást, a módosítás elfogadottnak minősül. Amennyiben a Megrendelő a módosítás közzétételétől számított 15 napon belül a módosítás ellen kifogást emel, a megrendelővel kötött egyedi szerződésben ki kell térni a Megrendelő és a Vállalkozó közötti jogviszonynak az általános szerződési feltételektől való eltérésére.

2. Megrendelés

2.1. Megrendelő jelen szerződési feltételek alapján és alkalmazásával jogosult nyomdai szolgáltatás teljesítését megrendelni Vállalkozótól.

2.2. Megrendelő megrendeléseit kizárólag írásban: e-mail, fax, vagy postai úton kézbesített levél formájában adhatja le. A telefonon vagy szóban adott megrendelést köteles írásban is megerősíteni. Az ennek elmulasztásából eredő bármely következményért Megrendelő felel.

2.3. A megrendelésnek egyértelműen és azonosíthatóan tartalmaznia kell:

 • a megrendelt termék megnevezését,
 • pontos paramétereit:
  • méret,
  • színnyomás,
  • példányszám,
  • terjedelem,
  • papír minőség,
  • grammsúly,
  • nyomtatási technológia,
  • megrendelt kötészeti technológia,
  • felületnemesítés.
 • a megrendelő nevét, címét,
 • amennyiben a megrendelőtől eltér, úgy a számlaviselő nevét, címét (székhelyét) és cégjegyzékszámát,
 • a teljesítési határidőt,
 • az átadás-átvétel helyét és időpontját.

 

2.4. A vállalkozási jogviszony a megrendelés Vállalkozó általi elfogadásával jön létre.

2.5. Megrendelő a nyomdakész állományt a Vállalkozó által meghatározott, Vállalkozó internetes oldalán is megjelentetett formátumban juttatja el Vállalkozóhoz. Vállalkozó az állományt nyomdai-technikai szempontból ellenőrzi. Az ellenőrzés nem terjed ki tartalmi, grafikai, esztétikai szempontokra, az ebből eredő károkért Megrendelő felel. Vállalkozó a rendelkezésére bocsájtott állomány alapján legyártott termék vonatkozásában a termék tartalma, grafikája miatt sem polgári jogi, versenyjogi, sem büntetőjogi felelősséget nem vállal.

2.6. Megrendelő vállalja továbbá, hogy a megrendelés teljesítéséhez szükséges információkat a megrendelésben Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. Amennyiben Megrendelő jelen kötelezettségét nem, vagy késedelmesen teljesíti, úgy Vállalkozó jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni, Megrendelő pedig köteles Vállalkozó felmerült teljes kárának és költségeinek megtérítésére. Amennyiben a Vállalkozó jelen pont szerinti elállási jogával nem él, úgy a szerződés késedelmes teljesítése vonatkozásában – a Megrendelőnek felróható késedelemre tekintettel – felelősség nem terheli.

3. Teljesítés

3.1. Vállalkozó köteles a Megrendelő által adott, jelen szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelő megrendelés alapján a Megrendelő által megrendelt nyomdai szolgáltatást nyújtani, nyomdai terméket előállítani. Vállalkozó szolgáltatási kötelezettsége a megrendeléssel azonos tartalmú, írásban közölt elfogadó nyilatkozat (visszaigazolás) megtételével áll be.

3.2. Vállalkozó köteles a részére leadott anyag ellenőrzésére. Amennyiben ennek során bármely hibát észlel, azt köteles azonnal a Megrendelő tudomására hozni. Tartalmi, grafikai, esztétikai szempontokra az ellenőrzés nem terjed ki, ilyen jellegű hibákért a vállalkozó nem vállal felelősséget, csak a nyomdai kivitelezésben terheli felelősség. Vállalkozó a rendelkezésére bocsájtott digitális állomány alapján legyártott termék vonatkozásában, a termék tartalma, grafikája miatt sem polgári jogi, versenyjogi, sem büntetőjogi felelősséget nem vállal.

3.3. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről tájékoztatni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Amennyiben Megrendelő az értesítés ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre elvégzését veszélyeztető vagy gátló körülmények elhárítása érdekében, a szükséges információkat, anyagokat nem bocsátja Vállalkozó rendelkezésére, úgy Vállalkozó jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni, Megrendelő pedig köteles Vállalkozó felmerült kárának és költségeinek megtérítésére. Amennyiben a Vállalkozó jelen pont szerinti elállási jogával nem él, úgy a szerződés késedelmes teljesítése vonatkozásában – a Megrendelőnek felróható késedelemre tekintettel – felelősség nem terheli.

3.4. Vállalkozó köteles a nyomdai terméket legjobb szaktudásának megfelelően, a lehető legnagyobb gondossággal előállítani.

3.5. Vállalkozó a megrendelésben rögzített példányszámtól legfeljebb plusz 5% és mínusz 5% erejéig jogosult eltérni. Ezen eltérés miatt Megrendelő semmilyen jogcímen nem jogosult igényt érvényesíteni Vállalkozóval szemben.

3.6. Vállalkozó köteles minden tőle elvárhatót megtenni, hogy a Megrendelő kellő időben adott írásos jelzése alapján az egyedi megrendelésben rögzítettektől eltérő nyomdai elvárásoknak eleget tegyen, amennyiben technikailag lehetséges. A megrendelés módosításában feltüntetett extra szolgáltatások díjairól, a Vállalkozót a megrendelés módosítása következtében ért kár kompenzálásának módjáról felek írásban kötelesek megállapodni. A megrendelés módosítása akkor lép hatályba, ha a módosításra adott vállalkozói visszaigazolást Megrendelő írásban jóváhagyta, és a módosítással felmerült extra szolgáltatások díjairól, a megrendelés módosítása következtében Vállalkozót ért kár Megrendelő általi kompenzálásának módjáról a felek írásban megállapodtak. Kellő időben adottnak kell tekinteni Megrendelő módosítási igényét, ha Vállalkozó a termék gyártását még nem kezdte meg, vagy megkezdte ugyan, de a módosítás következtében a termék gyártása technikailag lehetséges.

3.7. Vállalkozó a nyomdaipari termék előállítása során alvállalkozó igénybevételére jogosult. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. A Vállalkozó nem köteles az alvállalkozó igénybevételéről a Megrendelőt tájékoztatni.

3.8. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről értesíteni, amely a Szerződés teljesítésének eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Értesítésnek kell tekinteni a Megrendelő cégnyilvántartás szerinti székhelyére feladott tértivevényes levelet, akkor is, ha azt nem vették át, illetőleg a Megrendelő által a felek üzleti kapcsolata során használt e-mail címre küldött elektronikus levelet is. Értesítés esetén, ha az a határidőre vonatkozott és öt munkanapon belül a Megrendelő nem nyilatkozik, a Vállalkozó által meghatározott új határidőt elfogadottnak kell tekinteni.

3.9. A teljesítés helye Vállalkozó 6724. Szeged, Kossuth L. sgt. 72/b. szám alatt található székhelye.

3.10. A teljesítés határideje az egyedi megrendelésekben meghatározott, Vállalkozó által elfogadott határidő.

3.11. Vállalkozó a Megrendelő által megrendelt termék elkészültéről írásban (e-mail, SMS) értesíti Megrendelőt.

3.12. Megrendelő köteles arra, hogy Vállalkozó írásbeli értesítése alapján, az általa megrendelt, Vállalkozó által elkészített nyomdai terméket a felek által az egyedi szerződésben megállapodott helyen és időben, ennek hiányában az értesítés kézhezvételét követő három napon belül átvegye, és Vállalkozó telephelyéről elszállítsa.

3.13. A Vállalkozó által elkészített termék átvétele átvételi elismervény vagy szállítólevél Megrendelő általi aláírása ellenében történik.

3.14. A kárveszélyviselés a termék átadás-átvételével átszáll Megrendelőre.

3.15. Megrendelő esetleges minőségi vagy mennyiségi reklamációját a munka átvételétől számított öt munkanapos jogvesztő határidőn belül, írásban köteles jelezni Vállalkozó részére. Az átvételtől számított öt munkanapon túl Megrendelő reklamáció előterjesztésére semmilyen jogcímen sem jogosult. Minőségi kifogás esetén a Vállalkozó jogosult: - minden kétséget kizáróan megismerni a kifogás pontos műszaki tartalmát, adatait; a hiba mértékét az egyes példányokon és az egész tétel vonatkozásában; a hiba hatását a tétel használati és esztétikai értékére, - minden kifogásolt példányt megvizsgálni, és telephelyén kijavítani; - megvizsgálás és/vagy javítás céljából átadásra nem került példányokat hibátlannak tekinteni.

3.16. Vállalkozó köteles Megrendelő határidőben előterjesztett reklamációját a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül megvizsgálni, a reklamáció jogossága esetén a hibákat haladéktalanul orvosolni.

3.17. Amennyiben a felek a megrendelői minőségi vagy mennyiségi reklamációt illetően nem tudnak megegyezni, úgy a felek kötelesek a Magyar Nyomdász Szakmai Szövetség által ajánlott, a felek által közösen felkért szakértő véleményét figyelembe venni.

IV. Tulajdonjog-fenntartás

Vállalkozó az általa legyártott termékek tulajdonjogát a vállalkozói díj teljes összegének megfizetéséig fenntartja, azaz a Vállalkozó által legyártott termékek tulajdonjoga csak a vállalkozási díj teljes összegének megfizetését követően száll át Megrendelőre.

V. A Vállalkozó díjazása

5.1. A Vállalkozót az általa teljesített nyomdai szolgáltatás ellenértékeként díjazás illeti meg. Ennek előre kalkulált teljes összegét a Vállalkozó a munka-megrendelés elfogadásával egyidejűleg írásban közli a Megrendelővel.

5.2. Megrendelő a vállalkozói díjat a termék átvételekor készpénzben, vagy az átvétől számított legkésőbb 15 napon belül köteles banki átutalással megfizetni Vállalkozó részére, Vállalkozó teljesítésről kiállított számláján feltüntetett bankszámlájára. Vállalkozó külön megállapodás alapján Megrendelő számára adhat a fentiektől eltérő fizetési ütemezést. Amennyiben Megrendelő a Vállalkozó erre vonatkozó értesítésének kézhezvételét követő három napon belül a Vállalkozó által legyártott terméket nem veszi át, úgy a vállalkozási díj megfizetésének szempontjából a termék átvételének napja az átvételre rendelkezésre álló három napos határidő utolsó napja.

5.3. Amennyiben Megrendelő a vállalkozói díj megfizetésével bármely okból, akár részben, akár egészben késedelembe esik, úgy késedelmi kamat fizetésére köteles, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

5.4. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a Vállalkozó által legyártott termékkel, a Vállalkozó által kiállított számlával kapcsolatosan előterjesztett reklamációja esetén a Vállalkozót megillető vállalkozási díjat nem jogosult visszatartani, továbbá nem jogosult követelését a vállalkozói díjba történő beszámítás útján érvényesíteni.

VI. Üzleti titok

6.1. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott, a másik félre, üzleti kapcsolataira, üzleti partnereire, pénzügyi helyzetére vonatkozó valamennyi tény, adat és információ üzleti titkot képez, melyek megtartására felek a szerződés megszűnését követően is, korlátlan ideig kötelesek. 

VII. Jogviták, egyéb rendelkezések

7.1. Szerződő felek a jelen Általános Szerződési Feltételekből, illetve az az alapján kötött vállalkozási szerződésből eredő jogvitájuk esetére kikötik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott bíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét. A választott bíróság eljárásának nyelve magyar, alkalmazandó jog a magyar jog. Felek megállapodnak, hogy a jogvita elbírálása során egy választott bíró jár el.

7.2. Jelen Általános Szerződési feltételek magyar nyelven készült.

7.3. Jelen Általános Szerződési Feltételek Vállalkozó honlapján hozzáférhetők, Vállalkozó székhelyén kifüggesztésre kerültek, valamint feltüntetésre kerültek a megrendelés visszaigazolása, azaz a felek közötti egyedi szerződés rendelkezései között is.

7.4. Megrendelő – különös tekintettel a 3. pontban foglaltakra – kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket azok összességében, valamint annak egyes rendelkezéseit megismerte, tudomásul vette, és azokat, mint a vállalkozóval létesített szerződéses kapcsolatában alkalmazandó rendelkezéseket, kifejezetten elfogadja.

7.5. Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv, különösen annak a vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezései irányadóak.

Szeged, _________ év ____________hó ______nap

______________________________                 ______________________________

Vállalkozó                                                      Megrendelő